Founder Members


Team, Leads


Priya Shukla

Priya Shukla

7309 250 720

Shekhar Gupta

Shekhar Gupta

7275 139 636

Prashant Shukla

Prashant Shukla

8957 111 152Team, Corporate Relations


Waiwswat Singh

Waiwswat Singh

9839 033 440

Prachi Mishra

Prachi Mishra

8896 718 658

Henazia Yaseen

Henazia Yaseen

7275 371 406


Team, Public Relations


Ayushi Mishra

Ayushi Mishra

9621 123 928

Bhoomi Nighat Siraj

Bhoomi Nighat Siraj

8574 776 100


Team, Event Managers


Vaishali Singh

Vaishali Singh

8960 382 298

Khushboo Tripathi

Khushboo Tripathi

9450 125 856


Team, Marketing & Promotions


Priya Dixit

Priya Dixit

9721 875 025


Team, Media


Stuti Jain

Stuti Jain

7398 899 039

Sumbul Shakeel

Sumbul Shakeel

9005 990 655


Team, Technical


Pankaj Singh

Pankaj Singh

8439 200 530


Team, Finance


Ankita Malhotra

Ankita Malhotra

7275 210 937

Anju Khandelwal

Anju Khandelwal

9307 201 196


Team, Web


Sparsh Gupta

Sparsh Gupta

www.imsparsh.com


Team, Campus Ambassador


Sanjeevni Nigam

Sanjeevni Nigam

9450 576 186

Ayushi Katiyar

Ayushi Katiyar

8601 272 420

Bhoomi Nighat Siraj

Bhoomi Nighat Siraj

9554 511 174